Διεθνές Συνέδριο

15 Φεβρουαρίου 2008

«Πού πηγαίνει το δημόσιο Πανεπιστήμιο; Προκλήσεις και προοπτικές, δυνατότητες και κίνδυνοι»

Αμφιθέστρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα 11521

photo.jpg

Το «Παρατηρητήριο Έρευνας και Διαλόγου για το Πανεπιστήμιο» διοργανώνει στην Αθήνα στις 27- 29 Μαρτίου 2008 Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Πού πηγαίνει το δημόσιο Πανεπιστήμιο; Προκλήσεις και προοπτικές, δυνατότητες και κίνδυνοι».

Στο Συνέδριο αυτό καλούνται να μιλήσουν έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί καθώς επίσης και προσωπικότητες που συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί θα αναφερθούν στις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα, θα παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο, και θα καταθέσουν ιδέες και σκέψεις για τη μεταρρύθμιση και την ποιοτική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να τεθεί σε δημόσιο διάλογο το θέμα της μελλοντικής φυσιογνωμίας και λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, με τρόπο συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο και με αναφορές στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και αναζητήσεις. Βασικός άξονας των εργασιών θα είναι η συνείδηση, αλλά και η αγωνία της μεταιχμιακής θέσης των ελληνικών πανεπιστημίων. Θα επιζήσουν αλλάζοντας τον εαυτό τους ή θα ναυαγήσουν στην ακινησία;

Οι εργασίες του συνεδρίου θα χωριστούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

1. Η ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία

Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στα μέσα με τα οποία το πανεπιστημιακό σύστημα μπορεί να ενισχύσει τους δεσμούς του με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την παραγωγή. Το βάρος θα δοθεί στον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο του Πανεπιστημίου και στην υποχρέωσή του να ακούει τα αιτήματα της κοινωνίας αλλά και να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους. Επιπλέον, θα αναζητηθούν μέθοδοι σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των αναγκών της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και με το κύριο αίτημα των φοιτητών για επιτυχή επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη.

2. Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Στην ενότητα αυτή θα δοθεί έμφαση στους τρόπους διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα εξεταστεί η σημασία της αξιολόγησης αλλά και της ύπαρξης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των σύγχρονων υποδομών για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Τέλος, θα συζητηθεί η ενίσχυση της έρευνας σε όλες της τις μορφές, και η σημασία της τόσο αυτοτελώς όσο και ως στοιχείου υποστήριξης και βελτίωσης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Η ανάγκη ανοίγματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τον έξω κόσμο

Στην ενότητα αυτή το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προοπτικές ανοίγματος του Δημόσιου Πανεπιστημίου στη διεθνή πραγματικότητα και στην ένταξή του στο συνολικό σύστημα του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και έρευνας. Θα εξεταστούν επίσης, οι πολιτικές διεθνοποίησης του πανεπιστημιακού συστήματος και οι δυνατότητες συνεργασίας και καθιέρωσης διεθνών εκπαιδευτικών προσανατολισμών και στόχων.

4. Μορφές διοίκησης και χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η τελευταία ενότητα είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση των προϋποθέσεων για μία ουσιαστική διοικητική, οικονομική και ακαδημαϊκή αυτοδιοίκηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, θα συζητηθούν τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία αποτελεσματικών, δυναμικών και ευέλικτων διοικήσεων που θα λειτουργούν με διαφανείς οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς.